Zoekresultaten voor Bodembewerking

Onderzoeksprojecten

Voorkomen en remediëren van bodemverdichting

Voor de remediatie van bodemverdichting wordt snel naar diepe bodembewerkingen gegrepen, maar nu blijkt dat de impact daarvan sterk afhangt van de daaropvolgende weersomstandigheden. Een positief effect blijft heel vaak beperkt tot het eerste jaar.

Onderzoeksprojecten

Bodem gestructureerd, bodem klimaatrobust beheerd

Centrale onderzoeksvraag/doelHoe (gunstig) werken aangepaste bodembeheerpraktijken, met name mulching en gereduceerde bodembewerking, op waterevaporatie, -infiltratie en -retentie, als adaptatiemechanisme tegen extreme weeromstandigheden, in de Vlaamse landbouwcontext? Deze onderzoeksvraag krijgt in Soilstruct een antwoord.

Onderzoeksprojecten

FoodForward

Door deze duurzame landbouwvorm (meerjarige plantencombinaties, minimale input en bodembewerking, gesloten kringlopen,…) te combineren met innovatieve samenwerkingsmodellen (korteketen, digitale marktplaats, directe samenwerking tussen schakels) wil de Opernationele Groep inspirerend werken.

Dossiers

Bodemerosie

De grond is fijn klaar gelegd voor een goed zaaibed, maar daar het wegwerken van de resten groenbedekker en de bodembewerking net ook gevoelig voor erosie.Erosie en klimaatverandering Uiteenlopende klimaatmodellen voorspellen dat de klimaatverandering in Vlaanderen zich vooral zal laten voelen onder de vorm van meer hittegolven, droogte en langere droogteperiodes

Dossiers

Bodem: koolstofopslag

Bodembewerking Naast het toedienen van vers organisch materiaal aan de bodem wordt het minder intensief bewerken (vb. niet-kerend) van de bodem vaak naar voor geschoven als een potentiële maatregel om de koolstofvoorraad in de bodem te verhogen.

Activiteiten

Demodag Proefplatform Agro-Ecologie te Hansbeke

Tijdens een rondleiding vertellen we u meer over het teeltsysteem in al zijn aspecten, teeltkeuze, boerderijcompostering in samenwerkingsverband, bemestingsaanpak, gereduceerde bodembewerking, mengteelten, bodembedekkers, … Een agro-ecologische aanpak bij de teelt van tarwe, eenkoorn, spelt en roggeDoelstelling, vestiging en beëindiging van een complex