Zoekresultaten voor Koolstof

Activiteiten

Demodag - Verbeter jouw grond met gratis stikstof en koolstof uit de lucht

Demodag - Verbeter jouw grond met gratis stikstof en koolstof uit de lucht

Samenwerking rond boerderijcompostering: creëer zelf jouw bodemverbeteraar Grasklaver en bodemprofielput: stikstofbinding en koolstofopslag Landbouw met bomen: een meerwaarde voor het bedrijfssysteem Mengteelt bij granen: productieve landbouw zonder kunstmest Oude graansoorten: een vergelijking met biologisch veredeld graan Kikkererwten: een veelbelovend

Onderzoeksprojecten

Het ontwikkelen en testen van een methode voor het ontwerpen van geharmoniseerde, context-specifieke monitorings-, rapporterings- en verificatiesystemen voor koolstof- en broeikasgasbalansen door landbouwactiviteiten

Centrale onderzoeksvraag/doelHoe kunnen we in de Europese bodems (en in houtige biomassa) de veranderingen qua koolstofvoorraad op een juiste en efficiënte manier monitoren, rapporteren en geverifieerd krijgen, en ook de broeikasgasemissies uit de bodem?

Het ontwikkelen en testen van een methode voor het ontwerpen van geharmoniseerde, context-specifieke monitorings-, rapporterings- en verificatiesystemen voor koolstof- en broeikasgasbalansen door landbouwactiviteiten

Onderzoeksprojecten

Koolstoflandbouw stimuleren in Vlaanderen door de uitbouw van een geodataplatform

Centrale onderzoeksvraag/doelKoolstoflandbouw (carbon farming) kan de klimaatverandering helpen tegengaan en tegelijk de veerkracht van bodems vergroten. Het principe is dat men een zogenaame negatieve emissie creëert door koolstof maximaal en voor langere tijd vast te leggen in de bodem en in houtige biomassa.

Onderzoeksprojecten

Koolstofopslagpotentieel van landbouwbodems in Europa

Koolstofopslag in bodems is een negatieve emissietechnologie die de klimaatverandering helpt tegen te gaan. Het doel van CarboSeq is om het haalbare potentieel van verschillende beheerspraktijken voor koolstofopslag in de bodem in te schatten, rekening houdend met technische en economische beperkingen.

Onderzoeksprojecten

Duurzaam beheer van bodemorganische stof om trade-off effecten tussen koolstofopslag en de productie van lachgas en methaan en nitraatverliezen te verminderen

Centrale onderzoeksvraag/doelWelke trade-offs en synergiën zien we ontstaan onder verschillende bodembeheerpraktijken, in diverse pedo-klimatologische omstandigheden in Europa, met het doel om de koolstofopslag in de bodem te verhogen? Dat is de vraag in SOMMIT, een intern onderzoeksproject van het European Joint Programme EJP SOIL.

Onderzoeksprojecten

Carbon Connects

Centrale onderzoeksvraag/doelVeengronden bevatten grote koolstofvoorraden. Wanneer men deze veengronden draineert om ze in gebruik te nemen voor de landbouw, dan ontsnapt er flink wat CO2, een broeikasgas. Het behoud van koolstof in veengronden is dus belangrijk in het tegengaan van de klimaatverandering.

Standaardpagina's

Labo-analyses plant, bodem en substraat

Chemische analyses op minerale bodem (inclusief staalvoorbereiding) % organische koolstof (OC) Totale N (Dumas-methode) % organische koolstof (OC) + totale N (Dumas) pH-KCl EC (geleidbaarheid) P, K, Ca, Mg in ammoniumlactaat-extract + extra elementen (Na, Fe, Al, Mn, Si en/of Zn) in ammoniumlactaat-extract Totaal P, K, Ca, Mg en Na (=macro)