Event Eerste Annual EJP SOIL Science Days

screenshots van de science days sprekers

De jaarlijkse EJP SOIL Science Days vergemakkelijkten de uitwisseling van wetenschappelijke kennis binnen het EJP-SOIL-consortium en versterkten de wetenschappelijke netwerken met collega's uit het bodemonderzoek. De jaarlijkse wetenschapsdagen waren toegespitst op de presentatie van resultaten en onderzoek van EJP-SOIL-projecten en de bespreking van wetenschappelijke onderwerpen die relevant zijn voor het consortium.

Takeaways van dag 1: Landbouwbodems van Europa; de weg vooruit

 • EJP SOIL speelt een cruciale rol in EU-partnerschappen. EJP SOIL verbindt, werkt samen en bouwt aan interdisciplinaire gemeenschappen voor een betere toekomst voor landbouwbodems in en buiten Europa.
 • Vooruitgang hangt af van menselijke activiteit en mensen als "bodemgezondheidsaanjagers". Het leggen van contacten met alle belanghebbenden is essentieel voor de overdracht van onderzoeksresultaten naar de landbouwers en het maatschappelijk middenveld. EJP SOIL werkt met deze belanghebbenden en met andere netwerken samen om de toepassing van onderzoek mogelijk te maken.
 • Het veranderen van de bodem zal niet vanzelf gaan. Mensen moeten hun gedrag veranderen. Er is een oproep om wetenschappelijke disciplines uit sociologie, gedrag en economie in te schakelen om bij te dragen met kennis over hoe we menselijk gedrag kunnen veranderen.
 • Momenteel is 60-70% van de Europese bodems ongezond. Sectoroverschrijdend werken, bv. het integreren van landbouwwetenschap met bodemwetenschap, is een noodzaak om de EU-doelstelling van 75% gezonde bodems tegen 2030 te halen.
 • EJP SOIL draagt bij door de capaciteit te zijn om bodemgezondheid en duurzaam bodembeheer te definiëren en te harmoniseren, door onderzoek te ondersteunen en het bewustzijn te vergroten door de nadruk te leggen op bodems als een sectoroverschrijdende aangelegenheid. De door EJP SOIL geproduceerde roadmap is nodig voor meerdere belanghebbenden.

Takeaways van dag 2: Kennisdeling over de thema's van het EJP SOIL-project van jaar 1 binnen het EJP SOIL-consortium.

Enkel voor de leden van het EJP SOIL consortium.

Interessante dag met kennisdeling over projectonderwerpen van jaar 1. Projecten in uitvoering over onderwerpen zoals:

 • Gedetailleerde modelbenaderingen voor koolstofvastlegging, beoordeling van de huidige koolstofvoorraden in de bodem, raming van de potentiële vastlegging en uitvoering van scenario-analyses.
 • Veenbescherming hangt af van hoog grondwaterpeil bij waterbeheer en gebruik van landbouwgrond voor veenbescherming.
 • Anderen werken aan de combinatie van LUCAS en teledetectie om de nauwkeurigheid van satellietgebaseerde SOC-monitoringsystemen te verbeteren. Terwijl een andere groep zich richtte op de instrumenten en methoden voor bodemkartering met hoge ruimtelijke resolutie, zoals multi- en hyperspectrale sensoren met behulp van drones of elektromagnetische inductie-instrumenten.
 • Het opstellen van een roadmap voor inventarisatie om een basislijn van beschikbare kennis vast te stellen, met als doel hiaten in de kennis in de lidstaten op te sporen. Een andere aanpak ontwikkelen om landbouwbeoordelingen/meta-analyses minder bevooroordeeld te maken.

Takeaways van dag 3: Uitwisseling van bestaande kennis binnen het EJP SOIL-consortium over de onderwerpen van de tweede interne oproep van jaar 2 van EJP SOIL. Presentatie van eerder werk in verband met de onderwerpen.

Enkel voor de leden van het EJP SOIL consortium.

Als EJP SOIL 1/3 verwezenlijkt van wat we ons tot doel hebben gesteld, zullen we het beheer van de Europese landbouwgrond veranderen.

Woorden uit de slotzitting van drie succesvolle jaarlijkse wetenschapsdagen 2021. De uitdaging van het EJP SOIL consortium is om niet af te dwalen van de koers die is gericht op de link tussen SOIL & CLIMATE.

 • Wij zijn bereid partnerschappen aan te gaan. We maken deel uit van een groot geheel. We streven ernaar realistisch en bescheiden te blijven in onze voortdurende inspanningen om:
  • Het bouwen en versterken van een gemeenschap van wetenschappers
  • Excellent doelgericht onderzoek.
  • Integratie van onderzoek in onderwijs, opleiding, harmonisatie van bodeminformatie, het opbouwen van een samenhangend systeem.
 • EJP SOIL bouwt op solide gronden en heeft bewezen veel meer te zijn dan de som van zijn delen.
 • Wij werken lokaal, werken internationaal samen en brengen alle onderdelen samen, met in het achterhoofd dat mensen de echte drijvende kracht zijn achter een gezonde bodem.

We verwelkomen u graag op de volgende editie van de Annual EJP SOIL Science Days! Van zodra een datum en meer info bekend wordt, vindt u alle informatie op deze website en in onze nieuwsbrief.

Schrijf u in op de EJP SOIL Vlaanderen-nieuwsbrief.

Programma

Opening of the Science Days ZOOM webinar (DAY 1)
Opening of the Annual Science days and welcoming by Claire Chenu
A word from DG Agri, Marta Iglesias, DG AGRI
The relevance of sustainable soil management within the European Green Deal - Key note lecture by Luca Montanarella
How do these EC ambitions echo in the member states? - - Programme Owners on stage: Diego Intrioglio and colleagues
Advices and feedback from expert-outsiders: Looking at EJP SOIL’s strategic goals…what challenges need to be tackled most urgently, what can be expected from EJP soil by the enterprises, by society, by academia …?” - Advisory board duo presentation by the chair Katharina Helming) and vice chair (Bram Moeskops)
Conclusion of part one: a debate with a focus on policy - Debaters: all speakers from part one (Luca Montanarella, Programme Owners, Advisory Board) - Moderated by Saskia Visser
Break
An analysis from the EJP SOIL stocktakes: Highlights, trends, urgent matters, , … and how the roadmap is dealing with the identified knowledge gaps - Presentation by Saskia Keesstra
Break
Project pitches: Call one off the starting blocks: 10 projects filling some holes in the road
Final debate: Where do the expectations we heard in the first part meet the reality of progress in the scientific & funding field? Are the scientist on track and in line with societal and policy needs? - Debaters: Claire Chenu (EJP SOIL programme coordinator), Thierry Caquet (Vice chair of EJP SOIL Board of Programme owners), Marta Iglesias (Representative from DG Agri), Teresa Pinto Correia (Representative from the Mission Board on Soil Health and food) - Moderator: Saskia Visser
Wrapping up of plenary day

Sprekers

Luca Montanarella

Senior-deskundige, Europese Commissie, eenheid Landvoorraden van het GCO. Al bijna 30 jaar houdt hij zich bezig met de cruciale rol van de bodem voor de voedselzekerheid, de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering, en het welzijn van de mens. Hij wordt erkend als een actieve promotor van bodembewustzijn in Europa en de rest van de wereld. Tijdens zijn loopbaan heeft hij bijgedragen tot het vergroten van de zichtbaarheid van de bodem bij de beleidsmakers en het publiek. De heer Montanarella heeft gewerkt op het raakvlak tussen wetenschap en beleid, waarbij hij de overdracht van wetenschappelijke kennis over bodems naar beleidsontwikkelingen met verschillende belanghebbenden heeft ondersteund. De heer Montanarella speelde een belangrijke rol bij het relevant maken van bodems voor de nieuwe Europese wet inzake bodembescherming, de Europese Green Deal en het onlangs opgerichte Europees Waarnemingscentrum voor de bodem. Als groot pleitbezorger van bodembescherming ten behoeve van duurzame ontwikkeling heeft hij bijgedragen tot de opname van de bodem in de Rio+20-onderhandelingen en tot de uitdrukkelijke erkenning van duurzaam bodembeheer voor de verwezenlijking van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). Zes jaar lang was hij voorzitter van het Intergouvernementeel Technisch Panel voor de bodem (ITPS) en leidde hij de inspanningen voor het allereerste rapport over de toestand van 's werelds bodemrijkdommen. Hij heeft de weg gebaand voor een aantal succesvolle nieuwe initiatieven, waaronder de oprichting van het Global Soil Partnership (GSP) van de FAO. Voorts heeft hij Europese en mondiale bodematlassen gepubliceerd die een grote impact hebben gehad op politiek niveau, maar ook bij het publiek. Momenteel leidt de heer Montanarella de portefeuille van bodemgerelateerde projecten van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de Europese Commissie en de uitvoering van het EU-bodemobservatorium. Met meer dan 200 publicaties is hij een gerenommeerd bodemonderzoeker en een zeer doeltreffende ambassadeur voor duurzaam bodembeheer wereldwijd. Zijn overwinning benadrukt ook de bijdragen van de Europese Commissie aan het behoud en de verbetering van de bodemrijkdommen in de wereld.

Claire Chenu

Claire Chenu is de coördinator van het EJP SOIL-programma. Zij is onderzoeksdirecteur bij INRAE en hoogleraar bodemkunde aan Agroparistech. Haar onderzoek gaat over organisch materiaal in de bodem, dat essentiële ecosysteemdiensten levert en essentieel is voor de aanpassing aan en de beperking van de klimaatverandering via koolstofvastlegging. Zij is zeer betrokken bij het raakvlak tussen wetenschap, beleid en praktijk en bij bewustmakingsactiviteiten over bodems. In 2015 werd zij door de FAO benoemd tot speciale ambassadeur voor bodems. Ze is voorzitter van het wetenschappelijk technisch en innovatief nationaal netwerk van bodemdeskundigen Rnest Sol, en vicevoorzitter van het wetenschappelijk en technisch comité van het 4 per 1000-initiatief. In 2019 was zij de EGU bodemkunde medaillewinnaar en ontving zij de Inra Lifetime Achievement Award.

Marta Iglesias

DG AGRI

Diego Intrioglio

EJP SOIL Programme Owner

Katharina Helming

EJP SOIL Advisory Board voorzitter