Over EJP SOIL

EJP SOIL is een European Joint Programme cofund dat 26 partners uit 24 landen samenbrengt om te onderzoeken hoe landbouwkundig bodembeheer kan bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, waterbeheer en voedselzekerheid. Vlaanderen wordt vertegenwoordigd door ILVO, het Departement Omgeving en INBO. Het departement Landbouw en Visserij zit die Vlaamse Hub voor.

Onze bodems leveren ons niet alleen voedsel, maar ook een breed scala aan ecosysteemdiensten zoals koolstofopslag en waterberging. Onder meer door het veranderende klimaat en intensief bodembeheer staan verschillende van die diensten al jarenlang onder druk. Dit ombuigen vergt een gecoördineerde aanpak en daarom heeft Europa het EJP SOIL samenwerkingsprogramma opgezet met onderzoekers en beleidsverantwoordelijken uit 24 Europese landen. Ook in Vlaanderen wordt via EJP SOIL intensief gezocht naar oplossingen om onze landbouwbodems weerbaarder te maken tegen klimaatverandering, en naar manieren om ze in te zetten voor een meer duurzame landbouwproductie, het versterken van ecosysteemdiensten en het tegengaan van land- en bodemdegradatie.

Concrete doelstellingen van het programma

 1. Versterken van de Europese onderzoeksgemeenschap op het gebied van landbouwkundig bodembeheer door een gecoördineerde aanpak;
 2. Opstellen van een onderzoeksroadmap voor bodemonderzoek in de landbouw in samenspraak met belanghebbenden in de agrovoedingsketen;
 3. Het uitschrijven van onderzoeksprojecten (intern en extern) in lijn van de opgestelde onderzoeksroadmap;
 4. Opbouw van onderzoekscapaciteit door middel van gerichte opleidingen en netwerking en het toegankelijk maken van onderzoeksinfrastructuur zoals langetermijnveldexperimenten;
 5. Het harmoniseren van bodeminformatiesystemen en het faciliteren van de rapportage door een combinatie van methodologische transnationale activiteiten en onderzoeksprojecten waarbij gebruik wordt gemaakt van geo- en bodeminformatiedatabanken gecombineerd met teledetectie en modellen; en
 6. Het ondersteunen van Europees beleid inzake landbouw en klimaat door te zorgen voor een wetenschappelijke onderbouwing.

Verwachte impact

Het EJP SOIL programma verwacht een impact te hebben op 6 wetenschappelijke, politieke en maatschappelijke vlakken:

 1. Het beter begrijpen van de impact van bodembeheer op klimaatmitigatie- en adaptatie, duurzame landbouwproductie en de omgeving;
 2. Het beter begrijpen hoe koolstofopslag in de bodem kan bijdragen aan de mitigatie van klimaatverandering op het regionale niveau en hoe koolstofopslag in rekening kan worden gebracht;
 3. Het versterken van de onderzoekscapaciteit en samenwerking in Europa, inclusief training voor jonge bodemonderzoekers;
 4. Het ondersteunen van het harmoniseren van Europese bodeminformatie, inclusief voor internationale rapportering;
 5. Het bevorderen van de adoptie van bodembeheerpraktijken die gunstig zijn voor klimaatmitigatie- en adaptatie;
 6. Het ontwikkelen en demonstreren van regio- en contextspecifieke bemestingspraktijken.

Projectduur

1 februari 2020 – 31 januari 2025

Vlaamse hub

(Bekijk de Partners-pagina voor een overzicht van de internationale consortiumleden)

Project partners
logo ILVO logo INBO logo dep omgeving logo departement landbouw en visserij
Co-financiering
logo EU en tekst EJP SOIL has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme: Grant agreement No 862695