Zoekresultaten voor Koolstof

Filter on:
Dossiers

Bodem: koolstofopslag

Na de oceaan, is de bodem de grootste voorraadkast van koolstof. Mits een goed beheer kunnen landbouwbodems zelfs beduidend meer koolstof opslaan dan momenteel het geval is. CO2 vastleggen in de vorm ...

Koolstofopslag stimuleren

Dossiers

Agroforestry

...everen heel wat diensten aan de maatschappij, dat is bekend: Toename van de biodiversiteitMeer koolstofopslag in de bodemsMildering van de gevolgen van de klimaatveranderingLuchtzuiveringLands...

Dossiers

Stikstof/ammoniak

...oen kunnen ze worden ondergeploegd, waarbij ze ook nog een gunstige invloed hebben op het koolstofgehalte van de bodem. Lachgas Het aardopwarmingsvermogen (Global Warming Potential) van la...

Dossiers

Methaanuitstoot veehouderij (enterische emissies)

...beschikbaar gesteld. Broeikasgassen: een kwestie van evenwicht Koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) zijn natuurlijke broeikasgassen. Zij spelen een belangrijke rol in de l...

Dossiers

Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie

Broeikaseffect We moeten de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2 (koolstofdioxide) maar ook CH4 (methaan) en N2O (lachgas) naar beneden halen. Die broeikasgassen zorgen voor het broeik...

Onderzoeksprojecten

Koolstofopslagpotentieel van landbouwbodems in Europa

Het doel van CarboSeq is om het haalbare potentieel van verschillende beheerspraktijken voor koolstofopslag in de bodem in te schatten, rekening houdend met technische en economische beperkingen.

Dossiers

Bodemgezondheid

Koolstofopslag

...voor tal van ecosysteemdiensten: Productie van voedsel, voeder en grondstoffenStockeren van koolstof (klimaatmitigatie)Laten infiltreren van water bij overvloedige neerslag (klimaatadaptatie)Bu...

Dossiers

Bodemerosie

Bodemorganisch koolstofgehalte verhogen

...kzaamheden uit te voeren zoals dammen bouwen. Percelen met optimale pH en hoog koolstofgehalte kunnen een erosiegevoeligheidsklasse dalen. Dat komt omdat een optimale pH en voldoende hoog kool...

Nieuws | 01/04/2019

Koolstofvoorraden in de bodem

Nulmeting van het aantal koolstof in de bodem Bodems die CO2 opslaan, leveren een belangrijke bijdrage aan klimaatmitigatie. Bovendien heeft het koolstofgehalte een positieve invloed op de bodemkw...

Nieuws | 22/03/2023

Hoe in Vlaanderen koolstoflandbouw opschalen?

... CarbonCounts, gefinancierd door het klimaatfonds en door EU, om een traject voor de opschaling van koolstoflandbouw uit te tekenen. In een systeemanalyse (ILVO mededeling D/2022/08) werden de vers...

Onderzoeksprojecten

Carbon Connects

Het Interreg NWE-project CarbonConnects wil koolstofstocks in veenbodems of natte gebieden behouden of verhogen

Onderzoeksprojecten

ROOF FOOD: incubator voor daklandbouw

...iddels afgelopen. De chemische eigenschappen van het substraat geven aan dat de pH hoog is, het koolstofgehalte aan de lage kant is en de vrijstelling van minerale N zeer laag is. Van de totale hoe...