Onderzoeksproject Trade-offs tussen effecten van bodemmaatregelen

In uitvoering SOMMIT
composthopen

Contacteer onze expert

Peter Maenhout

Peter Maenhout

Contactpersoon EJP SOIL Vlaanderen

Duurzaam beheer van bodemorganische stof om de trade-offs tussen koolstofvastlegging in de bodem en lachgas-, methaan- en nitraatverliezen te beperken.

Het ∑OMMIT-project bestudeert de impact van de kwaliteit van het toegediende organisch materiaal, de dosis, de toepassingsmethode en de pedo-klimatologische omstandigheden op de koolstofvastlegging en trade-offs zoals N2O- en CH4-emissies en de N-uitspoeling. Het project ontwikkelt hiertoe ook indicatoren om prestaties van diverse bodembeheerpraktijken te evalueren.

Onderzoeksaanpak

De wisselwerking tussen koolstofopslag door verschillende bodembeheerpraktijken en de emissie van N2O, CH4 alsook nitraatverliezen zal onderzocht worden via diverse methodes, zijnde het verzamelen van bestaande kennis en data, een meta-analyse, metingen op 7 langetermijnexperimenten in Europa, en tot slot een modellering. Deze laatste moet toelaten om de impact van bodembeheermaatregelen te voorspellen en dit voor bodems met verschillende chemische en fysische eigenschappen, onder diverse klimatologische omstandigheden.

Wat kan dit project betekenen voor de Europese en Vlaamse landbouwpraktijk?

De evaluatie van de impact van bodembeheerpraktijken op de bovenvermelde trade-offs, zal het mogelijk maken dat er voor de verschillende Europese landbouwgebieden gerichte praktijken kunnen voorgesteld worden die het koolstofgehalte in de bodem op een zo efficiënt mogelijke manier stimuleren. Dit houdt in dat zowel de emissies van broeikasgassen als de uitspoeling van nitraat tot een minimum beperkt worden. Het gebruik van dergelijke bodembeheerstrategieën kan een gunstige bijdrage leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering.

Rol en bijdrage van de Vlaamse partners

ILVO leidt het werkpakket waarin zowel de bestaande kennis als beschikbare data gesynthetiseerd worden. De huidige inzichten zullen samen met geïdentificeerde kennishiaten en aanbevelingen voor het onderzoek gebundeld worden in een samenvattend rapport. Een door ILVO ontwikkelde template zal dan weer gebruikt worden om bestaande data te verzamelen die dienen voor de uitbouw van een databank.