Onderzoeksproject Koolstofgehalte in Europese landbouwbodems voorspellen via remote sensing

In uitvoering STEROPES
STEROPES logo

Contacteer onze expert

STEROPES wil de mogelijkheden van remote sensing, en meer specifiek satellietbeelden, onderzoeken om onder verschillende klimatologische omstandigheden en gewassystemen de hoeveelheid bodemorganische stof en de evolutie ervan in Europese bodems te voorspellen.

Conventionele bodemkaarten zijn statisch en vaak gebaseerd op verouderde gegevens. STEROPES wil deze beperkingen ondervangen door tijdreeksen van satellietenbeelden te gebruiken, en te onderzoeken of aan de hand van deze beelden het organische koolstofgehalte in landbouwbodems voorspeld kan worden onder verschillende pedo-klimatologische omstandigheden en teeltsystemen in heel Europa.

Onderzoeksaanpak

In een eerste fase zullen modellen om het koolstofgehalte in de bodem te voorspellen ontwikkeld, gekalibreerd en gevalideerd worden op basis van spectrale data afkomstig van Sentinel-2 satellietbeelden. Dit zal gebeuren voor een aantal gebieden binnen Europa waarvoor op lokale of regionale schaal analyseresultaten van organische koolstof beschikbaar zijn.

In een tweede fase zal de invloed van diverse factoren op de spectrale modellen en de voorspelling van bodemorganische stof nagegaan worden. De verstorende factoren die onderzocht zullen worden zijn bodemvocht, textuur, droge en groene vegetatie als gevolg van beheerspraktijken en zoutgehalte.

Verder zal voor locaties waar op basis van satellietbeelden geen aanvaardbare inschattingen voor bodemorganische stof gemaakt kunnen worden, worden gekeken naar andere aanvullende gegevens verkregen via o.a. bodemscans of drones om de onzekerheid in verband met deze inschattingen te verminderen.

Rol en bijdrage van de Vlaamse partners

ILVO staat in voor het op punt stellen van de spectrale modellen op lokale schaal (perceels- en bedrijfsniveau) alsook voor het nagaan van de invloed van droge en groene vegetatie op de spectrale modellen en de voorspelling van bodemorganische stof.